Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • w związku z budową strony w oparciu o system CMS, nie wszystkie nagłówki mają poprawną hierarchę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (55)644-24-48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor ZGK w Braniewie
 • Adres: ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 644 24 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie – jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewa.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwany dalej „ ZGK” jest jednostką budżetową Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK ma swoją siedzibę w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, zaś obszarem jej działalności jest Gmina Miasta Braniewa.
 • Bezpośredni nadzór nad działalnością statutową ZGK sprawuje Burmistrz Miasta Braniewa.
 • ZGK działa w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn.zm.)
 3. niniejszego Statutu,
 4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania.
§ 2.


Przedmiotem działania ZGK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasta Braniewa w zakresie:

 • utrzymywanie porządku, czystości, pielęgnacja nasadzeń wieloletnich na terenach zielonych stanowiących własność Gminy,
 • administrowania ogrodem botanicznym,
 • administrowania cmentarzami komunalnymi,
 • utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych,
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
 • utrzymania placu zabaw przy ul. Sikorskiego-Elbląska,
 • prowadzenia remontów, napraw i konserwacji budynków i związanych z nimi, urządzeń, obiektów małej architektury oraz innych obiektów i zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy,
 • utrzymanie w czystości placów, targowisk, mostów, ciągów pieszych przynależnych do nieruchomości gminnych, pasów drogowych , dróg gminnych oraz zimowe uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z ciągów pieszych i dróg gminnych,
 • utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie ZGK
§ 3.

 • ZGK kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Braniewa.
 • Dyrektor ZGK działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta Braniewa.
 • Do wykonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
 • Szczegółową strukturę organizacyjną ZGK oraz zakres działania poszczególnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora ZGK, podlegającemu zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Braniewa
 • ZGK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor ZGK.
 • Dyrektor ZGK jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników ZGK w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 • Dyrektor odpowiada za organizację oraz należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej w ZGK.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 4.

 • ZGK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • Podstawą gospodarki finansowej ZGK jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.
 • Działalność ZGK finansowana jest z budżetu Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Miasta Braniewa, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • ZGK posiada odrębny rachunek bankowy.


Rozdział V
Gospodarowanie mieniem
§ 5.

 • Jednostka otrzymuje majątek po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie.
 • ZGK gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, prowadzi remonty i konserwację tego mienia

Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników ZGK
§ 6.


Prawa i obowiązki pracowników ZGK i pracodawcy, związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy w jednostce, określają:

 • kodeks pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • regulamin pracy ustalany przez Dyrektora ZGK.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 7.

 • Dyrektor ZGK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 • W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa określone w § 1 oraz inne właściwe przepisy prawa.
 • Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


pdfUchwala-Nr-XIII-127-19-Rady-Miejskiej-w-Braniewie.pdf

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest należne poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
 • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność
  na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnieni, ograniczenie, usuwanie
  lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe o rożnych celach, przy czym w zależności
  od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. 
 1. Kiedy niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie?
 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. ZGK realizuje swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych
 • Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, z siedzibą przy ul.  Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo, zwanej dalej „ Administratorem”.
 1. Inspektor Ochrony Danych
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  . IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu zgkbraniewo.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
 1. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę ( np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 1. Cookies
 • W związku z udostępnieniem zawartości serwisu internetowego zgkbraniewo.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, z zgkbraniewo.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich
  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są:
 1. do stosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio  wyświetlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu  korzystają ze strony internetowych, co umożliwią ulepszenie ich struktury
  i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczenia użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach serwisu internetowego zgkbraniewo.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do    wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające, zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu ,
 4. „funkcjonalne” plii cookies, umożliwiające”zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę lików cookies
 • w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika
  i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym zgkbraniewo.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym serwisu internetowego zgkbraniewo.pl, a następnie wykorzystane przez współpracującym z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 1. Prawo wycofania zgody
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 • Jeżeli chciałaby/ by, Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 1. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 2. wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,
  jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Wymóg podania danych osobowych
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 • Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym oparciu o profilowanie.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • W sytuacji gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczymy – poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 1. Uprawnienia podmiotów danych
 • Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych.
 • Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwić ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 • Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania,to tylko po wnikliwej analizie i tylko sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna
 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwiania się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że :
 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do nieroztwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 • Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
 1. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na   adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 2. wysłanie maila do Inspektora Ochrony danych na adres  iod.braniewo@rodowsamorzadach
 1. Prawo do wniesienia skargi
 • Jeżeli uważa pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
  z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Postanowienia końcowe
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu danych osobowych.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r