I. Zamawiający: Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transport stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Olsztyńskiej, Morskiej oraz Elbląskiej w Braniewie.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych ze wszystkich podanych lokalizacji.

1. Wykonawca będzie opróżniał pojemniki na odpady będące własnością Zamawiającego z miejsc wskazanych poniżej i transportował je do stacji przeładunkowej ZUO przy ulicy Stefczyka w Braniewie.

2. Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku ponosi Zamawiający.

3. Wskazane ilości pojemników są orientacyjne. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zarówno w ilości jak i pojemności w zależności od zapotrzebowania.

4. Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych:

- Olsztyńska w Braniewie z pojemników o pojemności 1,1 m3 - 3 sztuki;

- Morska w Braniewie z pojemników o pojemności 1,1 m3 – 12 sztuk;

- Elbląska w Braniewie z pojemników o pojemności 1,1 m3 – 15 sztuk;

4. Opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy.

5. Wykonawca każdorazowo uprzątnie miejsce wokół pojemników po ich opróżnieniu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług własnymi środkami transportowymi.

III. Warunki udzielenia zamówienia:

Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień
 do wykonania działalności, stanowiącej przedmiot zamówienia – odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779
z późn. zm.). Kopie tych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć w ofercie poświadczając je własnoręcznym podpisem.

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz pojazdy przeznaczone
do odbioru i transportu odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość zapewni realizację przedmiotu zamówienia – wykaz środków transportu załączony do oferty.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

V. Miejsce oraz termin składania oferty:

1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

2. Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia;

2) parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia;

3) dokumenty wymienione w pkt III niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą, kurierem bądź osobiście na adres:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie,
ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo w terminie do dnia 30.12.2021 r. wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

4. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie www.zgkbraniewo.pl oraz BIP Braniewo w zakładce ZGK.

VI. Kryterium wyboru oferty:

100 % najniższa cena netto za jednorazowy wywóz nieczystości ze wszystkich lokalizacji (cmentarzy komunalnych na terenie miasta Braniewa).

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 55 644 29 02 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO:

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych Wykonawcy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, a także  podmiotem przetwarzającym te dane
w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, przy czym zasady przetwarzania tych danych oraz związane z tym uprawnienia Wykonawcy zawiera polityka prywatności opublikowana na stronie internetowej BIP: https://www.zgkbraniewo.pl/polityka-prywatnosci-1

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do pozyskania przez Wykonawcę lub przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu  umowy, Zamawiający będzie ich administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 „RODO” a Wykonawca podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.

3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje i przez okres obowiązywania umowy będzie dysponował środkami technicznymi  i organizacyjnymi o których mowa w art. 32 RODO, wystarczającymi do zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, odpowiadającego ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

4.  Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.

                                                                                   Dyrektor

                                                                               Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie

                                                                                                 /Andrzej Karpiński

pdfzaproszenie.pdf

docWZÓR_UMOWY.doc

docFORMULARZ_OFERTOWY.doc