W związku z istniejącymi w przestrzeni publicznej informacjami o możliwych nieprawidłowościach w opiece i utrzymaniu dobrostanu zwierząt sprzedanych przez Gminę Miasta Braniewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że:

 

  1. w umowie sprzedaży zawartej z nabywcą zwierząt zawarte jest oświadczenie, w którym nabywca informuje o spełnianiu przez niego warunków w zakresie utrzymania i dobrostanu zwierząt zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
  2. po otrzymaniu pierwszych informacji o podejrzeniu złego traktowania zwierząt pracownicy naszej jednostki organizacyjnej kontaktowali się telefonicznie z nabywcą zwierząt z prośbą o udzielenie informacji na temat ich stanu. Zgodnie z przekazywanymi im informacjami zwierzętom zapewniona była odpowiednia opieka. Zaznaczam, że pracownicy naszego Zakładu nie posiadają uprawnień do kontroli warunków opieki nad zwierzętami sprawowanej przez osoby trzecie;
  3. po wczorajszej emisji audycji w Radiu Olsztyn, w której ujawnione zostały informacje na temat złego traktowania innych zwierząt przez osobę, która nabyła zwierzęta od Gminy Miasta Braniewo – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie, oraz wobec braku okazania przez tę osobę, pomimo kierowanych przez nas próśb, warunków, w których przebywają sprzedane przez nas zwierzęta, podjęliśmy decyzję o konieczności złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez nabywcę zwierząt przestępstwa  znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt).

Nie przesądzając tego, czy nabywca zwierząt faktycznie postępuje z nimi w sposób niewłaściwy zaznaczamy, że przed zawarciem umowy sprzedaży byliśmy zapewnieni, że zwierzęta będą miały dobre warunki. Zapewnienie to znalazło swoje odzwierciedlenie w umowie. Ponadto, jak już wskazałem powyżej, pomimo braku uprawnień kontrolnych, nasi pracownicy podejmowali starania o ustalenie losu sprzedanych zwierząt. W świetle faktów ujawnionych we wczorajszej audycji radiowej zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

pdfOwiadczenie.pdf