Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Przygotowanie terenu pod kwatery do celów grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Elbląskiej w Braniewie.”.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu pod kwatery do celów grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Elbląskiej w Braniewie. Prace zostały podzielone na dwa etapy zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

1. Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych.
- siatka wys. 1.5 m                                                                                           – 119 m.b.

- słupki                                                                                                             – 43 szt.

2. Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki leśnej                                – 150m.b.    

3. Wykonanie wykopów kontrolnych w celu określenia warunków

 gruntowych                                                                                                      – 5 szt.

4. Przekopanie istniejących nasadzeń                                                              – 10 szt.

5. Zdjęcie organicznej warstwy gleby z przemieszczeniem                             – 3300 m2

6. Wykonanie przekopów filtracyjnych                                                            – 150 m.b.

7. Usuwanie zakrzaczeń                                                                                   – 2200 m2

8. Wykopy szerokoprzestrzenne koparkami z przewozem gruntu

 na odległość do 0.5 km.                                                                                   – 950 m3

9. Stabilizacja gruntu warstwami                                                                     – 5500 m2

10. Formowanie skarp                                                                                       – 300 m2

11. Umocnienie skarp faszyną                                                                          – 400 m.b.

12. Ogrodzenie terenu z siatki stalowej na słupkach stalowych                      – 150 m.b.

Powyższy zakres może ulec zmianom podczas wykonywania prac. Koszty wg cennika Wykonawcy będą naliczone po konsultacjach z Zamawiającym.

II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

Etap I – od dnia 10.08.2021r. do dnia 15.10.2021 r.

Etap II – od dnia 15.10.2021r. do dnia 15.12.2021 r.

III. Wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

IV. Oferta zawierać powinna

1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Podpisany projekt umowy.

V. Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć na adres Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.08.2021 r.

VII. Warunki płatności:

21 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ZGK po wykonaniu każdego z etapów prac, oraz dokonaniu odbioru potwierdzonym protokołem odbioru.

VIII. Informacji o zamówieniu udziela:

Sylwia Micka tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złożyli dwie najkorzystniejsze oferty.

5. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie

Andrzej Karpiński

Załączniki:

pdfFormularz oferty.pdf

pdfProjekt umowy.pdf

pdfmapa.pdf