Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: “Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych ”.

 I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przestawianie pieców kaflowych w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa.

Szczegółowy zakres, termin rozpoczęcia i zakończenia prac zostanie określony indywidualnie do potrzeb Zamawiającego.

II. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2021 r.

III. Wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

IV. Oferta zawierać powinna

1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Podpisany projekt umowy.

V. Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena za 1 m(uśredniona cena zgodnie z rozdziałem 10, tablica 1001 KNR)

VI. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę należy złożyć na adres Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzemieślniczej 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.07.2021 r.

VII. Warunki płatności:

14 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie ZGK po każdorazowym wykonaniu prac na poszczególnych lokalach oraz podpisaniu protokołu odbioru.

VIII. Informacji o zamówieniu udziela:

Majster d/s technicznych Pan Jacek Gawryś pod nr tel. 55 644 29 02, tel. kom. 512 176 480 lub e mail: tTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Formularz ofertowy stanowi załacznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejzego zapytania.

3. Zamawiający zastrzega możliwość uniewaźnienia postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, może przeprowadzić negocjację z Wykonawcami, którzy złozyli dwie najkorzystniejsze oferty.

5. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                                                                               

Załączniki:

pdfzał nr 1 formularz ofertowy.pdf

pdfzał nr 2 projekt umowy.pdf