piła przecina konar drzewa

Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa. Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm).

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa:
Wycinka drzew (bez frezowania) w ilości 19 szt. Cięcia pielęgnacyjne do 30% koron drzew w ilości 9 szt. Szczegółowy wykaz zawierający opis drzew i ich lokalizację zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 1. Wycinka i cięcia pielęgnacyjne prowadzone będą w miejscach narażonych na niebezpieczeństwo osób trzecich oraz powstania szkód materialnych – wymagane stosowanie metod alpinistycznych.
 2. Pocięcie pni i dużych konarów na elementy umożliwiające ręczny załadunek na środki transportu i złożenie drewna w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na działce prowadzonych cięć.
 3. Zamawiający uprzątnie je na własny koszt i własnym staraniem.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, posiadanie potencjału technicznego i dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 2. Przedstawienie Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.

Termin wykonania zamówienia

 • rozpoczęcie: 25.01.2021 r.
 • zakończenie: 28.02.2021 r.

Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena.

Miejsce termin i sposób składania ofert

Ofertę zawierającą oznaczenie „Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa” należy złożyć na nasz adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 22.01.2021 r. do godz. 1430.

Oferta zawierać powinna

 1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2
 2. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 3
 3. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, doświadczeniem i potencjałem osobowym oraz technicznym zdolnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.
 4. Aktualna polisa ubezpieczenia OC obejmująca zakres zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzane ww. prace.
 2. Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp.
 3. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym i przy ciągach pieszych w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
 6. Szczegółowy terminarz wykonywania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie trwania umowy.
 7. Pozostałe w wyniku cieć drewno pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.

Informacji o zamówieniu udziela

Sylwia Micka tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

docZałącznik nr 1 .doc

docZałącznik nr 2 .doc

docZałącznik nr 3 .doc

docZałącznik nr 4 .doc 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński