śmietniki na cmentarzu

W dniu 17.12.2020 r. zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.baniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) na:
Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie. W terminie do dnia 29.12.2020 r. do godziny 14.00 wpłynęła jedna oferta:

 

EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

cena jednego wywozu nieczystości: - 950,00 zł netto

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: EMPEGIEKA Spółka z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo, która zaproponowała najniższą cenę netto za jednorazowy wywóz nieczystości

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Andrzej Karpiński