cegły dziurawka
 1. Opis przedmiotu zamówienia :

  Zamówienie polegające na powtarzaniu podobnych usług w zakresie robót budowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa. Zamówienie obejmuje świadczenie usług ogólnobudowlanych dotyczących wykonywania robót, konserwacji, odbudowy lub przebudowy elementów lokali i budynków, których stan techniczny uległ pogorszeniu w trakcie eksploatacji lub w wyniku zaistniałej awarii, w zakresie nie wymagającym remontu generalnego. Wielkość i zakres prac wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonane usługi rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, zweryfikowane przez Zamawiającego wg faktycznie poniesionych kosztów. Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, ma wykonywać go zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą, szczególną starannością, obowiązującymi przepisami  i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. Wykonawca zapewnia materiały (w tym materiały pomocnicze), narzędzia, urządzenia, części, podzespoły, itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
 2. Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 3. Miejsce i termin składania oferty:

  Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego w formie papierowej i złożyć (przesłać) na adres Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 14.00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem podatku VAT, niezbędne jest dołączenie oświadczenia.
 4. Kryterium wyboru oferty:

  Najniższa cena/wartość składników cenotwórczych oferty.
 5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu:

  Majster ds. technicznych Pan Jacek Gawryś nr telefonu - 512 176 480.

docZacznik_nr_1_do_zapytania_cenowego_na_świadczenie_usług_budowlanych.doc

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński