woda lecąca z kranu
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania napraw, konserwacji, usuwaniu awarii i niezbędnych modernizacji dot. instalacji wod-kan, c.w.u. oraz centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zamieszkałych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach obsługi nieruchomości własnych (gminnych) wg wskazań Zamawiającego. Wykonane usługi rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę. Wielkość i zakres prac wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wartość usługi określona będzie na podstawie przedstawionej i sprawdzonej kalkulacji szczegółowej na podstawie KNR. Czas reakcji Wykonawcy na awarię nie może przekroczyć 2 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o awariach mogą być przekazywane ustnie lub telefonicznie przez pracowników ZGK. Dyspozycyjność Wykonawcy w godzinach 6:00 – 22:00, również w weekendy i Święta. Lokalizowanie i diagnozowanie awarii i usterek odbywać się będzie z wykorzystaniem transportu własnego Wykonawcy. Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, ma wykonywać go zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą, szczególną starannością, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego. Wykonawca zapewnia materiały (w tym materiały pomocnicze), narzędzia, urządzenia, części, podzespoły, itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
 2. Termin wykonania zamówienia:

  Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 3. Miejsce i termin składania oferty:

  Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego w formie papierowej i złożyć (przesłać) na adres Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, w terminie do dnia 08.01.2021 r. do godz. 14.00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem podatku VAT, niezbędne jest dołączenie oświadczenia.
 4. Kryterium wyboru oferty:

  Najniższa cena/wartość składników cenotwórczych oferty.
 5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu: Majster ds. technicznych Pan Jacek Gawryś nr telefonu - 512 176 480.

docformularz_ofertowy_do_zapytania_na_usugi_hydrauliczne.doc

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński