Zarządzenie Wewnętrzne Nr 35/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zapewnienia dodatkowych warunków bezpieczeństwa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 4 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997. nr 78, poz. 483), § 27 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. poz. 1758) oraz art. 15 i 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020. poz. 1320 t.j.), zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Przy wejściu do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie wprowadza się obowiązek wykonywania (termometrem bezdotykowym) pomiarów temperatury ciała pracownikom zakładu oraz petentom.
  2. Pomiar odbywać się będzie bez ewidencjonowania danych osobowych.
  3. Za wykonywanie pomiaru temperatury ciała odpowiada wyznaczony przez Dyrektora pracownik ZGK.

§ 2.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ZGK.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania do odwołania.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Andrzej Karpiński