sprzęt remontowy

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo, Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia (zapytania):

Zamówienie polegające na powtarzaniu podobnych usług w zakresie robót budowlanych w budynkach  i lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.

Zamówienie obejmuje świadczenie usług ogólnobudowlanych dotyczących wykonywania robót, konserwacji, odbudowy lub przebudowy elementów lokali i budynków, których stan techniczny uległ pogorszeniu w trakcie eksploatacji lub w wyniku zaistniałej awarii, w zakresie nie wymagającym remontu generalnego.
Wielkość i zakres prac wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wykonane usługi rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, zweryfikowane przez Zamawiającego wg faktycznie poniesionych kosztów.

Wykonawca, realizując przedmiot zamówienia, ma wykonywać go zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepszą wiedzą, szczególną starannością, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót
u Zamawiającego.

Wykonawca zapewnia materiały (w tym materiały pomocnicze), narzędzia, urządzenia, części, podzespoły, itp. niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia posiadające aktualne atesty
i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 2020 r.

IV. Miejsce i termin składania oferty:

W terminie do dnia 17.01.2020 r do godz 15.00 prosimy złożyć w formie papierowej lub
e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ofertę zawierającą wartości czynników cenotwórczych do celów kosztorysowania: stawkę r-g netto, koszty pośrednie %, zysk %, koszty zakupu %, podatek VAT. W przypadku, gdy oferent nie jest płatnikiem VAT, niezbędne jest dołączenie oświadczenia.

V. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena wartość składników cenotwórczych oferty.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.


Osoba do kontaktu – Dyrektor ZGK Pan Andrzej Piróg – nr tel. 606 916 624

docinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi budowlane.doc