śmietniki na cmentarzu

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo , Administracja Budynków Komunalnych ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie: "Olsztyńska" zlokalizowany przy ulicy Olsztyńskiej, "Morska" zlokalizowany przy ulicy Morskiej, "Elbląska" zlokalizowany przy ulicy Elbląskiej oraz bazy należącej do ABK zlokalizowanej przy ul. Rzemieślniczej 1
w Braniewie.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych
ze wszystkich podanych niżej lokalizacji.

Wykonawca będzie opróżniał pojemniki na odpady będące własnością Zamawiającego z miejsc wskazanych poniżej i transport tych odpadów do punktu przeładunkowego ZUO w Braniewie przy ulicy Stefczyka w Braniewie.
Koszty zagospodarowania odpadów na składowisku ponosi Zamawiający.
Wskazane ilości pojemników są orienatcyjne. Zamawiający przedwiduje możliwość zmian zarówno w ilości jak i pojemności w zależności od zapotrzebowania.
Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych:
- Olsztyńska w Braniewie z pojemników o pojemności 1,1 m3 - 6 sztuk;
- Morska w Braniewie z pojemników o pojemności 1,1 m3 – 12 sztuk;
- Elbląska w Braniewie z pojemnków o pojemności 1,1 m3 – 18 sztuk;
oraz z Bazy ABK z pojemników o pojemności 1,1 m3 - 4 sztuk;

Opróżnianie i wywóz odpadów z pojemników na odpady nastąpi tylko na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godzin z pominięciem dni świątecznych i wolnych od pracy.
Wykonawca każdorazowo uprzątnie miejsce wokół pojemników po ich opróżnieniu.
Wykonawca uzyska potwierdzenie wykonanej usługi przez pracownika DTE ABK.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług własnymi środkami transportowymi.
Ze względu na różne rodzaje odpadów, Wykonawca będzie wywoził nieczystości osobno
z wszystkich cmentarzy komunalnych – jeden wywóz i osobno z bazy ABK.

III. Warunki udzielenia zamówienia:

Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonania działalności, stanowiacej przedmiot zamówienia – odpowiednie dokumenty uprawniające
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz.2010), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r, poz. 701). Kopie tych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć w ofercie poświadczając je własnoręcznym podpisem.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz pojazdy przeznaczone do odbioru
i transportu odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość zapewni realizację przedmiotu zamówienia – wykaz środków transportu załączony do oferty.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

V. Miejsce oraz termin składania oferty:

1. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pocztą, kurierem bądź osobiście na adres: ABK ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo w terminie do dnia 20.12.2019 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie abkbraniewo.pl

VI. Kryterium wyboru oferty:

100 % najniższa cena netto za jednorazowy wywóz nieczystości.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczno - Eksploatacyjny ABK pod numerem telefonu 55 644 29 02 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO informuję, że:
• administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Miasto Braniewo Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,
14-500 Braniewo;
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

• dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30 000 euro obejmującego świadczenia usług w zakresie wywozu stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie: "Olsztyńska" zlokalizowany przy ulicy Olsztyńskiej, "Morska" zlokalizowany przy ulicy Morskiej, "Elbląska" zlokalizowany przy ulicy Elbląskiej oraz bazy należącej do ABK zlokalizowanej przy ul. Rzemieślniczej 1.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1843), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych
z realizacją celu przetwarzania danych osobowych;
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w każdym czasie - jeśli przewidują to przepisy RODO
i po spełnieniu przesłanek określonych w RODO.


DYREKTOR ABK
/Andrzej Piróg/